Daguocun Airport SJW

located near Shijiazhuang, China, +8:00 GMT