San Luis Potosi Airport SLP

located near San Luis Potosi, Mexico, -5:00 GMT