Savannah Airport SAV

located near Savannah, United States, -4:00 GMT